Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:
‘Algemene Voorwaarden’: de algemene voorwaarden opgenomen in dit document;
‘Content’: de boodschap zoals die middels de door Loyalty Rockstars gebruikte software wordt verzonden via online, e-mail, web en/of mobiele communicatiekanalen;
‘Data’: de door Opdrachtgever aan Loyalty Rockstars voor de uitvoering van de Diensten verstrekte data, persoonsgegevens en andere gegevens en/of ontwerpen;
‘Diensten’: alle door Loyalty Rockstars ten behoeve van de Opdrachtgever verrichtte of te verrichten werkzaamheden of verleende of te verlenen diensten of te leveren of geleverde producten, een en ander zoals omschreven in de Overeenkomst en het Projectvoorstel;
‘Offerte(s)’: iedere door Loyalty Rockstars uitgebrachte offerte of aanbieding voor het leveren van Diensten;
‘Opdrachtgever’: de (rechts)persoon die Loyalty Rockstars vraagt een aanbieding te doen of de (rechts)persoon die Loyalty Rockstars een Offerte doet, dan wel met wie Loyalty Rockstars een Overeenkomst sluit;
‘Overeenkomst’: iedere overeenkomst gesloten tussen Opdrachtgever en Loyalty Rockstars, waaronder een door de Opdrachtgever getekende Offerte, inclusief bijlagen, waaronder het Projectvoorstel;
‘Partijen’: Opdrachtgever en Loyalty Rockstars;
‘Projectvoorstel’: het Projectvoorstel waarin de Diensten en Software zijn omschreven;
‘Software’: de door Loyalty Rockstars gebruikte – of de door of namens Loyalty Rockstars aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde – programmatuur, applicatie(s), interface, website/virtuele omgeving, databestanden, apparatuur of andere materialen waaronder uitdrukkelijk niet begrepen de Data;
‘Loyalty Rockstars’: Loyalty Rockstars, gevestigd te Amsterdam-Duivendrecht aan Entrada 100, 1114 AA.

2. ACTIVITEITEN LOYALTY ROCKSTARS
Loyalty Rockstars is een customer engagement en loyalty consultancy bureau dat zich met name bezig houdt met het verlenen van diensten op het gebied van CRM, Customer Loyalty, Loyalty Programma’s, Mobile Loyalty, Datadriven Marketing, Customer Engagement. Het begeleiden en opzetten van Loyalty programma’s en de implementatie daarvan.

3. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en Offertes, de totstandkoming daarvan en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen.
Als er afspraken in de verschillende documenten met elkaar in strijd zijn, dan geldt de volgende prioriteit voor wat betreft die specifieke afspraken (waarbij de afspraak in het eerder genoemde document voorgaat op de volgende documenten): (i) Overeenkomst, (ii) Algemene Voorwaarden, (iii) eventueel andere voorwaarden waarvan Partijen schriftelijk hebben afgesproken dat ze van toepassing zijn. Andere algemene of bijzondere voorwaarden zijn niet van toepassing.
Als een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of een Overeenkomst niet geldig blijkt, dan heeft dat geen gevolgen op de overige bepalingen. Partijen zullen dan de niet geldige bepaling vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en die zoveel mogelijk overeenstemt met de bedoeling van de niet geldige bepaling.

4. OFFERTES
Alle Offertes van Loyalty Rockstars blijven geldig gedurende de daarin aangegeven termijn. Als er geen termijn is genoemd dan is de Offerte vrijblijvend.
Als Loyalty Rockstars voor het uitbrengen van een Offerte kosten moet maken, dan mag Loyalty Rockstars die kosten in rekening brengen, ook als er geen Overeenkomst tot stand komt. Loyalty Rockstars zal Opdrachtgever van te voren over die kosten informeren.
Loyalty Rockstars mag opdrachten zonder opgave van redenen weigeren.

5. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN EN WIJZIGING
De Overeenkomst bevat alle gemaakte afspraken.
Alle Overeenkomsten komen pas tot stand als Partijen (i) de Offerte of een ander document hebben ondertekend, (ii) Opdrachtgever per e-mail heeft aangegeven onvoorwaardelijk in te stemmen met de Offerte of (iii) als de Opdrachtgever Loyalty Rockstars feitelijk in staat stelt om de Diensten te verrichten. Aanpassingen op Overeenkomsten of Offertes kunnen alleen schriftelijk worden gedaan.
Als zich bij de uitvoering van de Diensten omstandigheden voordoen die het noodzakelijk maken dat er wordt afgeweken van de Overeenkomst, dan zal Loyalty Rockstars de Opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten. Tenzij de Opdrachtgever per ommegaande Loyalty Rockstars anders informeert, zal Loyalty Rockstars de Overeenkomst uitvoeren met inachtneming van de noodzakelijke wijzigingen.

6. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
Loyalty Rockstars zal zich als opdrachtnemer tot het uiterste inspannen de Diensten zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren in overeenstemming met (i) de in de Overeenkomst vastgelegde afspraken en procedures en (ii) de in het Projectvoorstel opgenomen uitgangspunten.
Het Projectvoorstel bevat een algemene beschrijving van de doelstellingen en uitgangspunten van de Diensten en de omstandigheden voor een (optimale) uitvoering daarvan. Loyalty Rockstars zal zich inspannen om deze uitgangspunten en doelstellingen zoveel mogelijk na te komen, maar uitsluitend die bepalingen uit het Projectvoorstel die ook zijn opgenomen in de Overeenkomst, zijn in rechte afdwingbaar.
Partijen kunnen desgewenst afspraken over het serviceniveau vastleggen in een Service Level Agreement (‘SLA’). De Opdrachtgever zal Loyalty Rockstars steeds informeren over alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening en de beschikbaarheid daarvan. Als er afspraken over een serviceniveau worden gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid gemeten zonder rekening te houden met vooraf aangekondigde buitengebruikstelling wegens onderhoud of service of met omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Loyalty Rockstars liggen. Ook wordt daarbij rekening gehouden met de Diensten als geheel gedurende de duur van de Overeenkomst.
Loyalty Rockstars mag er vanuit gaan dat iedereen die namens de Opdrachtgever met Loyalty Rockstars communiceert ook bevoegd is om uit naam van Opdrachtgever te handelen.
Loyalty Rockstars mag derden inschakelen voor de (gedeeltelijke) uitvoering van de Diensten. In dat geval staat Loyalty Rockstars volledig in voor de uitvoering van deze Diensten.
Alle door Loyalty Rockstars genoemde (opleverings)termijnen zijn naar beste weten geschat op basis van de gegevens die hem bij het aangaan van een Overeenkomst bekend waren. Loyalty Rockstars zal zich tot het uiterste inspannen om deze termijnen in acht te nemen. Overschrijding van een genoemde termijn brengt Loyalty Rockstars pas in verzuim als (i) Opdrachtgever Loyalty Rockstars op het verzuim heeft gewezen, (ii) Loyalty Rockstars daarbij gelegenheid krijgt om binnen een redelijke termijn het verzuim te herstellen en (iii) het verzuim na die termijn niet is hersteld.
Als er een overschrijding van een termijn dreigt, dan zullen Partijen zo spoedig mogelijk overleggen over de nodige maatregelen. Als een termijn wordt overschreden is dat geen reden om Diensten te weigeren of om de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden.
Vertraging in de oplevering van Diensten is nooit aan Loyalty Rockstars te wijten als die vertraging het gevolg is van het (i) niet tijdig verstrekken van Data (waaronder Content) of (ii) het verstrekken van ondeugdelijke Data. Loyalty Rockstars beoordeelt zelfstandig of de Data deugdelijk is voor de uitvoering van de Diensten en zal Opdrachtgever zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk informeren als de Data niet voldoet.

7. DATA VAN OPDRACHTGEVER
Alle Data blijft eigendom van de Opdrachtgever en Opdrachtgever garandeert (i) dat de Data op rechtmatige wijze zijn aangelegd en (ii) dat het gebruik van de Data zoals voorzien in de Overeenkomst geen inbreuk op wet- en regelgeving tot gevolg heeft.
Aanpassingen of bewerkingen door Loyalty Rockstars van de Data zullen er nooit toe leiden dat de Data eigendom wordt van Loyalty Rockstars.
Als het aanleggen van een database een gevolg is van de Diensten of daarvan deel uitmaakt, dan gebeurt dat aanleggen onder verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Als de Opdrachtgever op grond van de wet niet als producent van de databank wordt aangemerkt, dan heeft de Overeenkomst tot gevolg dat alle databankrechten volledig aan Opdrachtgever worden overgedragen ex artikel 2 lid 4 Databankenwet.
Loyalty Rockstars zal alle Data altijd vertrouwelijk behandelen. Loyalty Rockstars zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om Data te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.
Alle bewerking van persoonsgegevens door Loyalty Rockstars gebeurt op instructie van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is dan de Verantwoordelijke en Loyalty Rockstars de Verwerker zoals bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens.
Loyalty Rockstars mag de persoonsgegevens van Opdrachtgever (hierna: ‘Persoonsgegevens’) niet voor eigen doeleinden verwerken en/of aan derden te verstrekken. Paragraaf 4 van dit artikel is ook op persoonsgegevens van toepassing. De Opdrachtgever mag ten aanzien van Persoonsgegevens de naleving van paragraaf 4 laten controleren door een onafhankelijke deskundige.
Loyalty Rockstars is verplicht tot geheimhouding van de Persoonsgegevens, tenzij de Opdrachtgever anders bericht of tenzij een wettelijk voorschrift Loyalty Rockstars tot mededelen verplicht.
Opdrachtgever stemt ermee in dat Loyalty Rockstars eventueel sub-bewerkers inschakelt voor de bewerking van Persoonsgegevens. Loyalty Rockstars legt aan haar sub-bewerkers gelijke verplichtingen op die in dit artikel zijn opgenomen. Loyalty Rockstars blijft steeds verantwoordelijk voor het handelen of nalaten van de sub-bewerkers.
Gedurende de Overeenkomst staan de Persoonsgegevens op verzoek aan de Opdrachtgever ter beschikking op de termijn waarop dat technisch mogelijk is. Na beëindiging van de Overeenkomst zal Loyalty Rockstars alle Persoonsgegevens op verzoek retourneren of vernietigen.

8. PRIJZEN EN BETALING
Alle door Loyalty Rockstars opgegeven prijzen exclusief BTW.
Als Loyalty Rockstars op basis van een duurovereenkomst Diensten levert, dan heeft Loyalty Rockstars het recht de zijn tarieven tussentijds aan te passen. Loyalty Rockstars zal Opdrachtgever over het voornemen van een aanpassing schriftelijke informeren uiterlijk 3 maanden voordat de tariefswijziging ingaat. Als Opdrachtgever bezwaar maakt tegen de aanpassing dan dient hij daartegen bezwaar te maken binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving van Loyalty Rockstars. In geval van een bezwaar zullen Partijen overleggen over de aanpassing. Als dat overleg niet leidt tot overeenstemming dan zijn beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen per datum dat de tariefswijziging ingaat.
Als Loyalty Rockstars door het niet (tijdig) aanleveren van deugdelijke Data meer of andere Diensten moet verrichten dan afgesproken, dan zal Loyalty Rockstars deze Diensten apart in rekening brengen op basis van het gebruikelijk door Loyalty Rockstars gehanteerde tarief.
De manier van facturatie en de betalingstermijn is in de Overeenkomst opgenomen. Als dat niet het geval is dan zal Loyalty Rockstars maandelijks op basis van nacalculatie factureren en geldt een betalingstermijn van veertien (14) dagen na factuurdatum.
Opdrachtgever doet afstand van iedere bevoegdheid tot opschorting en verrekening van een betaling. Als de Opdrachtgever het niet eens is met een factuur, dan moet hij binnen 14 dagen na factuurdatum daarvan schriftelijk een gemotiveerde melding te maken bij gebreke waarvan de factuur is geaccepteerd.
Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zijn zonder dat een sommatie of ingebrekestelling vereist is. Vanaf het moment van verzuim, kan Loyalty Rockstars zijn Diensten opschorten en is de Opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd zijn ter hoogte van de wettelijke rente plus 2%.
Als Opdrachtgever ook na een eerste sommatie niet binnen de gestelde termijn overgaat tot betaling, dan zal Loyalty Rockstars de incasso uitbesteden. In dat geval is de Opdrachtgever ook de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten bedragen 15% van de openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 1.000.
Als Loyalty Rockstars overgaat tot opschorting van zijn Diensten, dan is Opdrachtgever kosten verschuldigd voor het opnieuw aansluiten/opstarten van de Diensten.

9. SOFTWARE
Als de Opdrachtgever gebruik maakt van de Software, dan gebeurt dat op basis van een door Loyalty Rockstars verstrekt niet-exclusief en niet overdraagbare recht tot het gebruik (sub licentie) van de Software in overeenstemming met het doel en voor de duur van de Overeenkomst.
De Software mag door Opdrachtgever uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van zijn eigen onderneming en het in de Overeenkomst omschreven doel.
De Opdrachtgever mag de Software of exemplaren daarvan of gebruiksrechten daarvoor (in welke vorm dan ook) niet afgeven of overdragen aan of op welke manier dan ook beschikbaar maken voor een derde. Evenmin mag de Software worden bezwaard met een beperkt recht.
De Opdrachtgever zal de Software niet gebruiken voor de verwerking van gegevens ten behoeve van derden.
Loyalty Rockstars garandeert niet dat de Software foutloos is en voor 100% zonder onderbrekingen zal functioneren. Loyalty Rockstars zal zich er voor inspannen gebreken in de Software binnen een redelijke termijn te herstellen.
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de hard- en software, randapparatuur, verbindingen, instellingen en telecommunicatiemiddelen die noodzakelijk zijn om van de Software gebruik te kunnen maken.
Opdrachtgever mag de Software niet verveelvoudigen, decompileren of daarop ‘reverse-engineering’ toepassen. Het is evenmin toegestaan beveiligingen of technische (gebruiks-) beperkingen van de Software te verwijderen of te omzeilen.
Voor Diensten maakt Loyalty Rockstars doorgaans gebruik van Software van derden die aan de Opdrachtgever in sublicentie wordt gegeven. Voor het gebruik van de Software van derden gelden de licentievoorwaarden van deze derden. De desbetreffende licenties worden op eerste verzoek toegezonden. Daar waar de bepalingen van de licenties van derden in strijd zijn met bepalingen opgenomen in deze Algemene Voorwaarden, gaan de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden voor.

10. RECHTEN VAN INTELLECTUELE OF INDUSTRIËLE EIGENDOM
Alle rechten van intellectuele eigendomsrechten op de Software berusten uitsluitend bij Loyalty Rockstars of zijn licentiegevers
Het is de Opdrachtgever niet toegestaan in de Software een aanduiding te verwijderen of wijzigen zoals aanduidingen betreffende het vertrouwelijke karakter, auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten.
Als door de Diensten een werk wordt gecreëerd waarop auteursrechten van Loyalty Rockstars (komen te) rusten (hierna: ‘het Werk’), dan berusten deze auteursrechten uitsluitend bij Loyalty Rockstars. De Opdrachtgever krijgt echter – nadat hij voldaan heeft aan alle verplichtingen – het niet overdraagbare recht (‘licentie’) om het Werk te gebruiken voor het doel waarvoor het Werk is gemaakt.
De Opdrachtgever mag het Werk niet zonder toestemming van Loyalty Rockstars aanpassen, wijzigen, (gedeeltelijk) aan derden ter beschikking stellen of door derden laten gebruiken.
Loyalty Rockstars heeft de vrijheid om het de naam en het logo van Opdrachtgever en het Werk te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie, tenzij de Opdrachtgever hiertegen bezwaar maakt. Loyalty Rockstars zal daarbij altijd de belangen van de Opdrachtgever in acht nemen.

11. VRIJWARINGEN & GARANTIES
Loyalty Rockstars garandeert dat hij gerechtigd is de Software in (sub)licentie te geven en vrijwaart Opdrachtgever tegen elke vordering van derden met betrekking tot de Software, mits de Opdrachtgever Loyalty Rockstars onverwijld schriftelijk informeert over een rechtsvordering en de afwikkeling daarvan geheel overlaat aan Loyalty Rockstars. Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Loyalty Rockstars verlenen om zich, indien nodig in naam van Opdrachtgever, tegen deze rechtsvorderingen te verweren.
De verplichting tot vrijwaring uit de vorige paragraaf vervalt als de vordering verband houdt met (i) de Data, (ii) wijzigingen die Opdrachtgever in de Software heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen of (iii) Opdrachtgever in strijd heeft gehandeld met enige afspraak of voorwaarde.
Opdrachtgever garandeert dat geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden en/of wet- en regelgeving als gevolg van het ter beschikking stellen van de Data. Opdrachtgever vrijwaart Loyalty Rockstars voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de Data.
De verplichting tot vrijwaring uit de vorige paragraaf vervalt als de vordering veroorzaakt is door een toerekenbare tekortkoming van Loyalty Rockstars.
Opdrachtgever is als enige verantwoordelijk voor de Content en garandeert dat deze zal voldoen aan de eisen van goede smaak en zeden en aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Opdrachtgever vrijwaart Loyalty Rockstars voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de Content. Indien Loyalty Rockstars van mening is dat de Content niet voldoet aan hiervoor genoemde eis, dan heeft hij het recht zijn Diensten op te schorten dan wel per direct te beëindigen zonder schadeplichtig te worden.
Opdrachtgever garandeert dat hij te allen tijde de toepasselijke bepalingen in de geldende (Europese) wetgeving en gedragsregels naleeft, waaronder regelgeving terzake van de bescherming van persoonsgegevens, spam, elektronische communicatie en handel, databanken en de (gedrags)regels van de branchevereniging Dutch Dialogue Marketing Association (www.ddma.nl) waaronder de ‘Code Reclame via Email’. Deze laatstgenoemde gedragsregels zijn te downloaden via ddma.nl en www.Loyalty Rockstars.nl en worden op verzoek kosteloos toegezonden.
Opdrachtgever vrijwaart Loyalty Rockstars voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet – of niet volledig – naleven van deze regelgeving en/of gedragscode(s).

12. AANSPRAKELIJKHEID
De totale aansprakelijkheid van Loyalty Rockstars is beperkt tot maximaal het bedrag dat de Opdrachtgever aan Loyalty Rockstars heeft moeten voldoen in de 12 maanden voorafgaande aan het feit dat de schade heeft veroorzaakt. In geen geval zal aansprakelijkheid van Loyalty Rockstars meer bedragen dan de het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Loyalty Rockstars uitkeert, te vermeerderen met het eigen risico van Loyalty Rockstars onder die verzekering.
Loyalty Rockstars is niet aansprakelijk voor gevolgschade – waaronder maar niet alleen – begrepen gederfde winst, verminderde goodwill, imagoschade, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van klanten of relaties van Opdrachtgever of verlies van data.
De in voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen gelden niet als en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Loyalty Rockstars.
Aansprakelijkheid van Loyalty Rockstars ontstaat in alle gevallen pas als de Opdrachtgever Loyalty Rockstars onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt waarbij een redelijke termijn wordt gesteld waarbinnen de tekortkoming kan worden gesteld en Loyalty Rockstars ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Loyalty Rockstars in staat is adequaat te reageren. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Loyalty Rockstars vervalt door het enkele verloop van 6
maanden nadat de Opdrachtgever bekend was of had kunnen zijn van het
bestaan van de vordering.

13. GEHEIMHOUDING
Alle informatie en gegevens die tussen Partijen worden uitgewisseld of waarvan zij kennis nemen zullen vertrouwelijk worden behandeld tenzij die informatie en/of gegevens bedoeld zijn voor communicatie. Partijen verbinden zich vertrouwelijke informatie en gegevens niet zonder schriftelijke toestemming van de andere partij aan derden kenbaar te maken, tenzij en voor zover zij daartoe zijn gehouden krachtens op grond van een dwingendrechtelijke wettelijke bepaling.

14. OVERMACHT
Geen van de Partijen hoeft een verplichting na te komen als die nakoming onmogelijk is door een situatie van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers aangewezen door Opdrachtgever, en gebrekkigheid van zaken, materialen, gegevens, Data en programmatuur van derden waarvan het gebruik door Opdrachtgever is voorgeschreven.
Als een overmachtsituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, hebben Partijen het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen. Alle Diensten die al op grond van de Overeenkomst zijn geleverd worden in dat geval naar verhouding afgerekend.

15. DUUR EN BEËINDIGING DOOR OPZEGGING
Een Overeenkomst wordt aangegaan voor de bepaalde tijd opgenomen in de Overeenkomst. Na afloop van de eerste termijn wordt deze steeds stilzwijgend verlengd met een gelijke termijn, tenzij de Overeenkomst wordt opgezegd per aangetekende brief opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van vier (4) maanden tegen het einde van de lopende termijn.
Partijen hebben beide het recht om een Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen of hun verplichtingen die daaruit voortvloeien op te schorten in het geval van (de aanvraag van) de surséance of het faillissement van de andere partij of wanneer de door de andere partij gedreven onderneming wordt geliquideerd of gestaakt.
Loyalty Rockstars bevestigt het einde van de Overeenkomst indien redelijkerwijs mogelijk dertig (30) dagen voordat de Diensten eindigen. De Opdrachtgever dient vervolgens de hem toebehorende eigendommen, waaronder de Data, in bezit te nemen. Loyalty Rockstars zal in elk geval na afloop van de Overeenkomst deze eigendommen aan de Opdrachtgever retourneren per aangetekend schrijven.

16. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN BESLECHTING
Op deze Algemene Voorwaarden, alle Offertes en Overeenkomst(en) waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Op de Software voorwaarden is het recht van toepassing waarvoor is gekozen in de Software voorwaarden.
Alle geschillen, waaronder de geschillen omtrent de toepasselijkheid en de uitleg van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en een Overeenkomst of Offerte, zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch, tenzij Loyalty Rockstars verkiest het geschil voor te leggen aan de rechter die zonder de in dit lid gedane forumkeuze op grond van de wet bevoegd zou zijn.